top of page
ספר כרוך בינתך ללבך

כאשר מצליח האדם להתרחק מההמולה החיצונית של חייו, ולבודד את מחשבותיו – יכול הוא להיכנס פנימה אל תוך נבכי נפשו ולהתבונן בתהליכי חייו במבט מרחבי.

יכולת ראיה מרחבית זו מלמדת שככל שהכניסה פנימה אל תוך נבכי הנפש עמוקה יותר, מוארים רבדים חשוכים יותר.

ככל שמתקלפים יותר רבדים של חשכה, יכול האדם לבודד את האמת הפנימית שלו ודרכה לפעול.

טיולי חגים (9).png
IMG-2143.jpg

השילוב בין תמציות פרחי באך לתובנות צופן "שם בן ע"ב השמות" מהווה כלי עזר רב עוצמה, המדייק את הטיפול בדרך ההבראה.

תובנת ריפוי זו מבדילה בין חוויות רגשיות המלוות את האדם לאורך חייו לחוויות רגשיות המציפות אותו בנקודות זמן מסוימות על ציר חייו.

חוויות אלה מושפעות מחוויות העבר אבל אינן אקוטיות להתנהלות.

הן משאירות את רישומיהן על חייו טיפין טיפין, ולכן יש צורך לגלות את שורשם של הרגשות ומקור נביעתם, ולאזנם.

שילוב צופן "שם בן ע"ב השמות עם תובנת הריפוי של תמציות פרחי באך, מחבר את אופיו של האדם ודרך תגובתו הרגשית לתהליכים שהוא חווה, עם תמציות הצמחים על פי תכונותיהן.

השילוב הזה מהווה כלי עזר עוצמתי המדייק את בחירת התמציות היוצרות את הפורמולה האולטימטיבית.

טיולי חגים (9).png
מראות כריכה קדמית.png

התעוררות אינה רק יקיצה, אלא תחילתו של מסע הדורש מאיתנו אורך רוח והתמדה, אך יותר מכל את ההבנה כי איש אינו יכול לחיות את חיינו פרט לעצמנו, ואיש לא יוכל לשנותם מלבדנו.

ההתעוררות היא כניסה פנימה אל מבוך מראות שבנבכי תודעתנו לגילוי , לחשיפת ההתניות ולהכרת ההרגלים אשר מונעים את חירות נפשנו.

זה מסע בו אנו לומדים לפסוע בנתיב התובנות ( נתיב שם בן ע"ב השמות) בצעדים מדודים ומדויקים.

כל צעד שנצעד ישנה את זווית ראייתנו והבנתנו, כשהמטרה היא לחוות את מציאות חיינו מראש ההר ולא מתוך הסבך.

טיולי חגים (9).png
bottom of page