top of page
ברכת כהנים 2.jpg

הכוהנים וברכתם ככלי עזר בריפוי העצמת הריפוי האנרגטי דרך תפילות

"יברכך ה' וישמרך
יאר ה' פניו אליך ויחנך
ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום
ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם"
[ספר במדבר פרק ו']


בתהליך ההכרה בצורך הרוחני בברכה, הופניתי אל עבר "ברכת הכוהנים" אשר לאהרון ובניו ולמדתי לראות כי בדרך הקילוף, הניקוי והשחרור האנרגטי של משקעים עמוקים החבויים במרתפי הזיכרון, מגיעה "ברכת הכוהנים" ומעצימה את עומק התובנות ומראה כי כאשר מתקיים השחרור האנרגטי, מתפנה "מקום" בתוך האדם, דבר המאפשר לו להכיל את אנרגיית התפילה.


החיבור אל "ברכת הכוהנים" וברכת "מי שברך" המתקיימת אחריה, מקשר את מהות חשיבותו של תהליך ה"סליחה", מתוך ההבנה העמוקה שכאשר מאפשר האדם לתהליך זה להתקיים בתוכו, נפתחת דלת האפשרויות ליכולת הכלת האור. כלומר, כאשר מאפשר האדם לתהליך ה"סליחה" להתקיים בחייו, מאפשר הוא לכבלי השחור המושכים אותו אל עבר תהומות הכעס, להשתחרר. וקשרים, בעצם היותם, קשרים עוצרים את מעברי האור, מעברי האנרגיה המרפאה. כאשר מתקיים תהליך סליחה, פרימת הקשרים, מתאפשרת כניסת אור אל מקומות אפלים ומתאפשר ריפוי.


הכוהנים הראשונים שנתבקשו לברך את העם היו אהרון ובניו, לאחר שנבחרו לשרת בקודש. הכוהנים המשיכו את מצוות הברכה בהיותם משרתים בבית המקדש. כיום ברכת הכוהנים נערכת במהלך תפילה: הכוהנים צאצאי אהרון הכוהן עולים לרחבת ארון הקודש, עומדים כשפניהם אל המתפללים, ידיהם פרוסות לפנים, אצבעותיהם פסוקות כדרך השנאות, גופם מכוסה בטליתות והם מברכים את העם. חזן בית הכנסת קורא את שלושת הפסוקים והכוהנים חוזרים אחריו שלוש פעמים, ולכן נקראת תפילה זו בשם "תפילה משולשת".


מעט על הכהונה
במחקר שנערך ע"י פרופסור קרל סקורצקי וד"ר גולדשטיין, נתגלה כי כ-70%-80% מהגברים ששם משפחתם הוא כהן, נושאים בגופם גן משותף המצוי בשכיחות גבוהה שאין כמותה בקבוצות אוכלוסייה אחרות. גן משותף זה מצוי רק בכרומוזום הגברי, המראה שתורשת הגן מועברת מאב לבן בלבד.


יש לציין שאצל יהודים שאינם כוהנים, ואצל בני מיעוטים שונים, גן זה מופיע בשכיחות של 5% בלבד. מכאן אפשר להסיק כי בני הכהונה נושאים בגופם את חותם כהונתם... ויותר מכך מגלה המחקר כי הימצאות גן זה בקבוצה אתנית, באחוזים גבוהים כל כך מעיד על היות הכוהנים צאצאיו של איש אחד.


הקביעה ההלכתית של התורה מוצאת את ביטוייה ב-D.N.A הנמצא בתאי גופו של בן הכוהנים הנושא את חותם הגן, ללא קשר למיקומו הגיאוגרפי. מדע הגנטיקה יודע עוד לספר כי גן הכהונה עובר שינוי מזערי כאשר מועבר הוא מדור אחד למשנהו. שינוי אשר ניתן לצפייה, דבר המאפשר לקבוע את מספר הדורות שעברו מתחילתה של הכהונה - זמן מדבר.


כל המתקשה להאמין במסורת ישראל נאלץ לכופף ראשו מפני ההוכחות המדעיות לאמיתותה ואמינותה של התורה המועברת מדור לדור כבר כ-106 דורות כפי שמועבר גן הכהונה מאב לבנו.


בני הכהונה הינם מבני שבט לוי, אחד משנים-עשר השבטים המוזכרים בתורה שעל פי מסורת ישראל נבחרו בני שבט זה להיות מופקדים על חיבור העם אל הקודש, אל הרוחניות.
 

על פי הכתוב בספר שמות שבט לוי כלל בתוכו שלוש משפחות מרכזיות: גרשון, מררי, ומשפחת קהת אשר בניה הינם צאצאי אהרון הכהן.
 

אותות וסימנים 

ברכת כהנים.jpg

מדיטציה    

bottom of page