top of page

ראש חודש חשוון   

 

חגי תשרי מאחורינו, הסוכה עם שלל קישוטיה סוף כל סוף פורקה וחזרה למקומה, שעון הקיץ מאופסן ובערבים מתגנבת לה צינה קלה, מזכירה את תחילתו של הסתיו. חודש חשוון מתדפק על דלתות חיינו.    


זהו החודש היחיד בחודשי השנה המקבל תוספת ... ועוד איזו ... במחשבה ראשונית יש היגיון בכך, שהרי לאחר שפע הקלוריות ששטף אותנו בחגי תשרי, טוב שהיה מי שהבין לליבה של אישה המעזה "לעלות על המשקל" ורואה כמה מר מצבה.

חכמי הדורות הרואים יותר עומק [ופחות רוחב של ירכיים] סבורים כי חשוון מכונה "מר", משום שאין בו לא חג, לא יום-שמחה מיוחדת ואפילו לא יום אבל.

 

שם נוסף יש לחודש זה והוא – בול. יש אומרים שמלשון מבול, בחודש זה התחיל המבול הגדול, שהרס והשמיד את עשרת הדורות שנבראו מבריאת האדם. 

ויש אומרים שמלשון יבול, שבחודש זה מתחילה החרישה והזריעה.                                                                                                                                                               

ספרי הסוד מלמדים, שבכל חודש יש הארה והשפעה רוחנית המיוחדת לו, בכל חודש קדושת הזמן משמשת ככלי להתפתחות רוחנית, וכי חודש חשון מחזיק בתוכו פוטנציאל עצום, של הרס והשמדה. [המבול הגדול על פי הסיפור המקראי מתרחש מפני שמימדי הרוע של הדור לא הותירו ברירה אלא מחיקת האנושות כולה ויצירת דור חדש טהור יותר, רוחני יותר].  
 

בחודש הזה העבודה שלנו סובבת על היפוך הדין (של המבול) לחסד (של גשמי ברכה). שהרי ביום השביעי של חשוון מתחילים להתפלל את תפילת הגשם, בה מברכים "משיב הרוח ומוריד הגשם" - ברכה המכוונת אל התהליך של משיב הרוחניות ומוריד הגשמיות. אמנם על פי ההבטחה הגדולה, מבול גשמי לא יחזור [הבטחת הקשת בענן], אבל אנחנו נמצאים בתוך מבול רוחני. נפתחו מעיינות החכמה, מידע שהיה סתום: ספר הזוהר, כתבי האר"י, הפירוש של בעל הסולם - היום נגיש לכולם, אך גשם שאינו מבוקר ואינו במידתו - יכול ליצור הרס.                                                                                                

 

מזלו של חודש זה - עקרב. נוכחותו נוכחות נסתרת ואפופת מסתורין. היא מייצגת את הקיצוניות, את הטוטאליות והדרמטיות, את המוות והלידה המחודשת.

המילה "עקרב" מורכבת מ-ע"ב שמות הבורא, המופרדות על ידי הרוח הקרה. כזהו העקרב, עוצמותיו יכולות להקפיא, אך בו בזמן יכולות להכיל את עוצמת אור הבריאה  - יש בו את תהליך ההרס וההתחדשות, כשמטרתם להניע בנו את תהליך ההשתנות.

 

הביטו סביב על מימדי ההרס והרוע המצויים בחברה האנושית. וכמו גלגל מסתובב, בכול שנה חוזרת לפתחנו תובנת המבול להזכיר את ההרס, אך גם את הפוטנציאל של ההתחדשות. וניתנה הבטחת הקשת בענן, המלמדת לא לנוע בין קצוות השחור והלבן, אלא לראות את כל ספקטרום הצבעים שבעולמנו.

bottom of page